Health on Wheels

Op 7 april, World Health Day, lanceerden SEKEM en Triodos Foundation een campagne onder het motto ‘Health on Wheels‘ om extra aandacht te vragen voor het werk van SEKEM in de dertien dorpen rondom de SEKEM farm. SEKEM Medisch Centrum verleent daar medische zorg aan huis om niet-mobiele patiënten preventief te onderzoeken en als dat nodig is te behandelen.

Veel mensen zijn afhankelijk van de publieke zorg, maar die biedt geen ambulante zorg. Mensen gaan niet makkelijk met een kwaal naar de dokter en velen, onder andere ouderen en vrouwen, leven een nogal geïsoleerd bestaan. In de dorpen worden verder voorlichtingsbijeenkomsten over de coronapandemie en andere gezondheidsthema’s gehouden om de kennis over gezondheid en corona te verbeteren.

SEKEM Health on Wheels

Een team van het SEKEM Medisch Centrum gaat met een ambulance de dorpen in, werft ‘gezondheids-ambassadeurs’, organiseert informatiebijeenkomsten en oefenbijeenkomsten, doet huisbezoeken en verwijst indien nodig door en geeft daar follow up aan. Deze aanpak is in juli 2020 gestart met onder andere veel aandacht voor coronapreventie. SEKEM kan dit snel uitbreiden. Hoe meer middelen er zijn, hoe meer van de in totaal ruim 40.000 vaak arme bewoners in de dorpen bereikt kunnen worden. Maandelijks worden nu tussen 80 en 150 nieuwe mensen bereikt. Zo’n 120 tot 150 patiënten worden proactief thuis bezocht. Vaak profiteren familieleden ook van zo’n bezoek.

Health on Wheels maakt deel uit van het concept voor integrale gezondheidszorg dat het menselijk welzijn in haar geheel goed probeert te begrijpen en ook preventief bevordert. In onze Nieuwsbrief nummer 50 van 22 December hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed. SEKEM wil de gezondheidszorg structureel verbeteren en het hoge aantal ziektegevallen in Egypte helpen verminderen. SEKEM heeft dit doel in haar visie voor 2057 opgenomen.

Financiële steun

Om Health on Wheels te kunnen voortzetten en om mensen met beperkte financiële middelen te kunnen behandelen, is het Medisch Centrum afhankelijk van financiële steun vanuit de SEKEM-bedrijven en van donateurs. De behoefte aan betere, meer integrale en preventieve gezondheidszorg is groot. Dat kost veel geld. Elke steun daarbij is meer dan welkom!

Triodos givethechange.nl

Triodos Foundation stelt haar vernieuwde schenkgeld-platform open voor Health on Wheels. Via www.givethechange.nl/sekem-health-on-wheels kun je eenvoudig en rechtsreeks doneren voor dit doel. De Triodos Foundation is een ANBI: schenkingen zijn binnen de regels van de Belastingdienst aftrekbaar.

Vriendenkring SEKEM

We realiseren ons dat leden van de Vriendenkring kortgeleden de jaarlijkse ledenbrief hebben ontvangen met daarbij de vraag extra te doneren voor het Core Program. Toch willen we ook deze actie samen met Triodos Foundation graag onder je aandacht brengen.

Een bijdrage aan Health on Wheels kun je ook overmaken op bankrekening

NL76 TRIO 0212 4884 22 ten name van de Vriendenkring SEKEM te Den Haag, met vermelding van dit doel. Ook de Vriendenkring SEKEM is een ANBI, waardoor giften binnen de regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn.

De visie van SEKEM op gezondheid

De SEKEM-visie voor 2057

Gezondheid gaat over meer dan alleen een gezond lichaam. SEKEM is ervan overtuigd dat ook zaken als zingeving, schoonheid en esthetiek, een goed sociaal leven, cultuur en milieu bijdragen aan de algemene gezondheid. Lichaam, geest en ziel bepalen samen ons menselijk welzijn. SEKEM zal het concept voor integrale en preventieve gezondheidszorg als aanvulling op de landelijke basiszorg verder ontwikkelen. Dit is niet alleen gericht op het eigen Medisch Centrum. SEKEM wil haar kennis en ervaring ook beschikbaar stellen aan andere medische instellingen in het land. In dit verband is SEKEM naast Health on Wheels nog twee concrete projecten gestart.

Gezondheid van kinderen

SEKEM wil kinderen en adolescenten van de SEKEM-scholen in staat stellen om integrale medische zorg te krijgen die niet beperkt blijft tot alleen een eerste onderzoek. Daarom is een programma ontwikkeld waarin zowel Egyptische als Europese preventieve zorgprogramma’s voor kinderen zijn verwerkt. Het project richt zich in eerste instantie op twee gebieden:

  • Vroege opsporing en advies:
    Kleine kinderen tot 6 jaar worden regelmatig onderzocht en begeleid bij hun ontwikkeling. Hun ouders krijgen gericht advies over onderwerpen als (borst)voeding, warmtebalans, ritme, beweging, communicatie, spel, educatie en media. Indien nodig worden ook andere opvoeders of leraren bij het advies betrokken.
  • Medische en therapeutische zorg tijdens school en opleiding:
    Er worden workshops voor ouders en leerkrachten georganiseerd over onderwerpen als voeding, slapen en waken bij verschillende leeftijden en omgaan met allergieën en infecties.

Omdat de Egyptische ziektekostenverzekeraars geen consultatiebureaus, medische checks of preventieve maatregelen vergoeden, financiert SEKEM deze zorg voor de kinderen van haar werknemers.

Integratieve Gezondheidszorg

Het nieuwe ‘Centrum voor Integratieve Gezondheid’ aan de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling wil een alomvattend beeld ontwikkelen van het thema ‘gezondheid’ en een integrale aanpak van gezondheidszorg op verschillende niveaus stimuleren. Hierbij wordt actuele wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk ingezet voor ieder individu met zijn of haar eigen bijzonderheden en kenmerken: integrale, holistische zorg. Het Centrum brengt experts uit verschillende disciplines regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen: artsen, wetenschappers, verpleging, psychologen, maar ook overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en opvoeders.

Steun SEKEM bij de ontwikkeling van deze holistische gezondheidszorg ! www.givethechange.nl/sekem-health-on-wheels