De Vriendenkring SEKEM ondersteunde de volgende projecten.

Het begon allemaal met een Egyptereis, een zandstorm en een inzamelingsactie om de stukgewaaide kassen te herstellen… Toen ontstond het idee om SEKEM structureel te steunen en daarvoor een vereniging op te richten. Vanaf de oprichting van de Vriendenkring in 1999 ging financiële steun in hoofdzaak naar onderwijs en educatie.

BEWEGINGSONDERWIJS

Nadat we in 2002 een aanzienlijk bedrag hebben kunnen doneren waarmee het lokaal voor bewegingsonderwijs (euritmie) van de Sekemschool van een houten vloer werd voorzien, geven we sinds 2004 structurele ondersteuning aan het bewegingsonderwijs voor leerlingen van de Sekemschool, werknemers van de Sekembedrijven en sinds 2012 ook voor studenten van de Heliopolis Universiteit. Het geld wordt besteed aan het opleiden van docenten en in mindere mate aan podiumproducties.

FLUITONDERWIJS

Sinds 2004 ondersteunen we het fluitonderwijs op de Sekemschool. Eén of tweemaal per jaar reist een Nederlandse bamboefluitspecialist naar Egypte om oude bamboefluiten te herstellen, nieuwe te maken of af te leveren en de leerkrachten te instrueren. Helaas is het door personeelsverloop op de Sekemschool nog steeds niet gelukt om deze kennis in voldoende mate over te dragen. Dit is wel ons streven. De Vriendenkring betaalt reis- en materiaalkosten.

STUDIEFONDS

Sinds 2014 kunnen wij dankzij royale giften van enkele leden een structurele bijdrage leveren aan het studiefonds van de Heliopolis Uiversity for Sustainable Development in Cairo. Hele of gedeeltelijke studiebeurzen worden verstrekt aan studenten die zelf niet het volledige collegegeld (ca. € 5.000 per jaar) kunnen opbrengen. De Heliopolis University is een non-profit privé-universiteit en krijgt geen financiering van de Egyptische overheid.

GREENING THE DESERT

Sinds 1977 heeft SEKEM al meer dan 700 hectare woestijnland in cultuur gebracht. Dat is hard nodig, want de bevolking en de voedselbehoefte in Egypte groeien snel en het areaal vruchtbaar land neemt gestaag af. Terwijl daar zoveel mensen van afhankelijk zijn. Met het project ‘Greening the Desert’ realiseert SEKEM drie van haar recent geformuleerde doelen voor 2057: 100% duurzame, CO2-neutrale en eerlijke landbouw in Egypte.

In de oase Bahariya is SEKEM in het voorjaar van 2019 een nieuw project gestart om jaarlijks minimaal 60 hectare woestijngrond te cultiveren. Op een nieuw stuk ontgonnen land van 63 ha wordt sinds de zomer van 2019 voedsel verbouwd voor ca. 2000 mensen. Door ook tienduizend bomen te planten wordt 975 ton CO2 vastgelegd. Dat compenseert de jaarlijkse uitstoot van meer dan 400 Egyptenaren. Zonder irrigatie lukt dit alles niet in de woestijn. Het benodigde water wordt opgepompt en door middel van circulerende irrigatiesystemen (pivots) zo efficient mogelijk over het land gesproeid.

De eerste drie pivots
Voor de aanleg van de systemen en de zonne-energie installatie voor de eerste 63 hectare werd in korte tijd € 400.000 opgehaald. Via het platform Give the Change is vanuit Nederland ruim € 40.000 geschonken. SEKEM is daar heel erg blij mee en bedankt alle schenkers in deze video voor hun bijdrage.

AUTOBIOGRAFIE

In 2004 nam de Vriendenkring het initiatief voor een Nederlandse vertaling van de autobiografie van dr. Ibrahim Abouleis onder de titel SEKEM – Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief. Ook werd de vertaling in het Engels door ons ondersteund.

In 2017 verzorgden wij in samenwerking met uitgeverij Jan van Arkel een herziene en uitgebreide tweede druk onder de titel SEKEM – Sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei. U kunt deze publicatie bij ons bestellen.

LANDBOUWONDERWIJS, LOODGIETERSOPLEIDING

De Vriendenkring heeft in 2017 bedragen overgemaakt ten behoeve van de professionalisering van de vakopleiding biodynamische landbouw van het SEKEM Vocational Training Center in Belbeis en voor de opbouw van een module Biodynamische landbouw aan de Heliopolis University for Sustainable Development in Cairo. Ook werd er iemand uitgezonden voor het verbeteren van de loodgietersopleiding van het Vocational Training Center. De Vriendenkring betaalde de reiskosten en oefenmateriaal voor de praktijklessen.

KINDERDAGVERBLIJF

In 2016/17 werd iemand uitgezonden om een kinderdagverblijf voor kinderen van werknemers in te richten en leidsters te trainen. De Vriendenkring betaalde reiskosten, voorleesmateriaal voor de kinderen en studieboeken voor de leidsters. Ook werden de ruimten van een houten vloer voorzien. Goed hout is duur in Egypte. De kosten werden gezamenlijk door de Nederlandse en Duitse vriendenkring en een particulier opgebracht.

SPEICAAL ONDERWIJS

In 2011 maakten wij in samenwerking met NCDO en Wilde Ganzen de uitbreiding van de school voor kinderen met een verstandelijke beperking mogelijk.

BIJEN

In 2010 en 2015 zijn bedragen overgemaakt ter ondersteuning van de herintroductie van de lokale bijensoort apis mellifera lamarkii.

COMMUNITY SCHOOL – KAMILLEKINDEREN

In de jaren 2010 t/m 2014 konden wij dankzij een particuliere gift de inrichting van de Community School en de aanstelling van leerkrachten financieren. Het gebouw werd gefinancierd door UNICEF. De Community School is bedoeld voor straatkinderen die bij SEKEM aankloppen voor werk. Hen wordt een programma geboden waarbij ze onder pedagogische begeleiding licht werk doen in de kruidentuin en halve dagen onderwijs ontvangen in basisvakken als taal, rekenen, verzorging en hygiëne. Ze krijgen loon alsof ze een volle dag gewerkt hebben omdat de gezinnen deze inkomsten nodig hebben. Vanwege het werk in de kruidentuin wordt van ‘kamillekinderen’ gesproken. Op het startmoment telde de school 60 leerlingen. Nadien is dat aantal sterk gedaald doordat ouders deelnamen aan een door SEKEM opgezet microkredietprogramma en ouders steeds meer doordrongen raakten van de noodzaak van goed onderwijs voor hun kinderen. Door de economische crisis die volgde op de ‘Arabische Lente’ in 2011, is het aantal kamillekinderen weer licht gestegen.

CONFERENTIE

In 2006 werd door de Vriendenkring in Driebergen een conferentie met de titel SEKEM – Internationale samenwerking en duurzaam ondermemen in een nieuw perspectief gehouden.

DERTIEN DORPEN

In 2005, 2006 en 2007 droeg de Vriendenkring bij aan het Dertien dorpen project. In dertien dorpen rond de SEKEM farm bij Belbeis in het district Sharkeya werden wegen verbeterd, riolering aangelegd en werd de bevolking geïnformeerd over persoonlijke verzorging en hygiëne. Er werd een speciaal programma opgezet voor zwangere vrouwen en jonge moeders, het moeder/kindproject. Nadien werden door de SEKEM Development Foundation twee sociaal werkers aangesteld die de dorpen regelmatig bezoeken. Het project werd in hoofdzaak gefinancierd door de EU, met aanvullingen van de Sekem Development Foundation, de  Duitse vriendenkring, andere fondsen en particulieren. De Nederlandse vriendenkring schonk een aanzienlijk bedrag voor het moeder/kindproject.